ทันตแพทย์จัดฟัน

//ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทย์จัดฟัน2021-08-29T22:43:09+07:00

Dr. Narumol Chongthanavanit Mamani

ทพญ.นฤมล จงธนะวณิช ม้ามณี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต เกียติยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2004
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2007
 • หลักสูตร ทันตแพทย์จัดฟัน University of California, Los Angeles, Califorinia, USA 2009-2010
 • หลักสูตร ทันตแพทย์จัดฟัน Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA 2010-2011
 • หลักสูตรปริญาโทและทันแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน Saint Louis University, Saint Louis, Missouri, USA 2011-2014

EDUCATION

 • MSc (Pediatric Dentistry):  Mahidol University, Bangkok, Thailand – 4/2007
 • DDS (First Class Honours and Gold Medal Award):  Mahidol University, Bangkok, Thailand – 3/2004

RESIDENCY/TRAINING

 • Orthodontic Residency:  Saint Louis University, Saint Louis, MO – 6/2011-2014
 • Orthodontic Fellowship:  Case Western Reserve University, Cleveland, OH – 7/2010-6/2011
 • Orthodontic Preceptor:  University of California, Los Angeles, CA – 7/2009-6/2010

AWARDS AND FELLOWSHIPS

 • Cleft palate fellowship:  Saint Louis University – 2012-2013
 • 1st Rank Award (Gold Medal):  Mahidol Univeristy – 2004
 • Best Dental Student Award:  Mahidol University – 2004

Dr.Sorapan Smuthkochorn

ทพญ.สรพรรณ สมุทรโคจร

การศึกษา

 • คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทันตแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

RESIDENCY/TRAINING

 • Orthodontic residency -Case Western Reserve University.(Certificate/Master of Dental Science).
 • Craniofacial  Orthodontics/Surgical and special needs fellowships UH Medical Center and Case Western Reserve University.

TEACHING EXPERIENCE

 • อาจารย์ประจำวิชา ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 2010-2012

AWARDS AND FELLOWSHIPS

 • Sanfard Neuger award for Clinical Excellent 2014.
 • Finalist in Charlie Schultz Research awards  2015.

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

 • America Board Certified Orthodontist.
 • America Association of Orthodontist.
 • Thai Dental Association.
 • Certified Invisalign Provider.
 • Lingual  braces.
 • Certified Harmony Provider Lingual braces.

ทพญ.มัลลิกา รุ่งเกียรติ์สกุล

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต เกียรติยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2012
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2019

EDUCATION

 • DDS (Second Class Honours): Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • Residency Training Program in Orthodontic: Mahidol University, Bangkok, Thailand
 • Membership In Professional Organizations
 • Thai Dental Association
 • Thai association of orthodontist

ทพญ.พรหทัย เลียวสายทอง

การศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2012
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2018

EDUCATION

 • DDS( first class honours) Chulalongkorn university
 • Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University 2018
 • Membership In Professional Organizations
 • Certified Invisalign Provider
 • Thai Dental Association
 • Thai association of orthodontist

Prapaporn Shantavasinkul, D.D.S., M.S.D.

ทพญ.ประภาพร ฉันทวศินกุล

EDUCATION

 • Faculty Of Dentistry,Chulaongkorn University 2001-2006
  Bangkong,Thailand
  Doctor of Dental Surgery (Second  Class  Honor)
 • School  of  Dental  Medicine, Case Western Reserve  University 2012-2013
  Ohio,U.S.A.
  Certification of  Orthodontics
 • School of Dental  Medicine, Case Western Reserve  Universiy  2013-2015
  Ohio,U.S.A.
  Certificatication and  Master of  Science in  Dentistry
 • American Board  of  Orthodontics   2016
  Board  Certified

PROFESSIONAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS

 • Member , The Dental Association of Thailand
 • Member , The Dental Cosncil , Thailand
 • Member , Dental Alumini Association , ChulalongKorn university
 • Member , Thai Operative Dentistry Society
 • Member , American Association of Orthodontics
 • Member , American Board of Orthodontics

PARTICIPATION

 • Volunteer – Thai red cross society , Bangkok , Thailand
 • Volunteer Dentist in Royal Project , Loas – Performed dental examinations and dental operation (Free of charge)
 • Volunteer Dentist , Ayuthaya , Thailand – Performed dental examinations and dental operation (Free of charge)
 • Volunteer Dentist in Royal Project , jumpasu ,Loas – Performed dental examinations and dental operation (Free of charge)

RESEARCHES

 • Researches – The title of “Effectiveness of Denture Adhesive Powder” – Research advisor : Associate professor Dr.Piyawat PhanKosol
 • International Publication – The title of “Surface Strain Distribution of Orthodontic miniscrew under load” – American journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Research advisor : Dr.Sebastian Baumgaertel

Dr. Papon Chongthanavanit

ทพ. ดร. ปภณ จงธนะวณิช

EDUCATION

 • Faculty Of Dentistry, Srinakharinwirot University
  Bangkok,Thailand
  Doctor of Dental Surgery (First Class Honor)
 • Advanced Course in Orthodontics Mechanics
  Tucson, Arizona ,U.S.A.
  Certification of  Orthodontics
 • Dental Research, Chungnam National University
  Daejeon, Republic of Korea (South Korea)
  Certification
 • Faculty Of Management, Mahidol University
  Bangkok,Thailand
  Master of Management (Dean’s List with Distinction  Honor)
 • International College of Dentistry, Walailak University
  Bangkok,Thailand
  Master of Sciences in Orthodontics (Candidate)

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

 • Thai Dental Association
 • Thai Dental Council